REGULAMIN Konkursu „Celebruj swoją kobiecość z Kliniką Dr Duda”

1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „Celebruj swoją kobiecość z Kliniką Dr Duda”(dalej: „Konkurs”), jest „FRUIT Agencja Reklamy Przemysław Iwańczuk”, z siedzibą 53-026 Wrocław, ul. Letnia 22A, 53-018 Wrocław, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 103439, REGON 930956715, NIP 881-106-70-54, zwany dalej: “Organizator”.
 2. Zleceniodawcą i Fundatorem nagród w Konkursie jest Klinika Dr Duda sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-030), ul. Przyjaźni 32e/2u, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000707524 NIP 8992831536, zwany dalej: “Fundatorem”.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.0.165 tekst jednolity, wraz z późn. zm.).
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu Konkursu, Organizator Konkursu powoła trzyosobowe Jury Konkursowe.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Serwisu Facebook ® pod adresem: https://www.facebook.com/klinikadrduda/.
 2. Konkurs trwać będzie od dnia 01.03.2019r. do dnia 08.03.2019r.
 3. Termin zgłaszania udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu 01.03.2019r. o godzinie 12:00, a upływa w dniu 08.03.2019r. o godzinie 17.00.
 4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 11.03.2019r. do godziny 15.00. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana Zwycięzcom 11.03.2019r. w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook®.
 5. Reklamacje można zgłaszać od dnia 01.03.2019 roku do 09.03.2019 roku. Dzień 09.03.2019r. jest terminem zakończenia rozpatrywania reklamacji w Konkursie i udzielenia osobom, które złożyły reklamacje odpowiedzi na nią.
 6. Propozycje dokończenia zdania, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, należy nadsyłać od dnia 01.03.2019r. od godziny 12:00, a termin upływa w dniu 18.03.2019r. o godzinie 17.00.
 7. Nagrody zostaną wydane w terminie do 30 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora, ul. Przyjaźni 32e/2u, Wrocław 53-030, zgodnie z § 6 ust. 7.

3. Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora i Fundatora.
 2. Decyzja o przyznaniu Nagrody jest podejmowana przez Komisję konkursową zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na udostepnienie danych osobowych Organizatorowi.
 5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.

5. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany w poście konkursowym na tablicy fanpage „Klinika Dr Duda” prowadzonym w serwisie Facebook® pod adresem: ” https://www.facebook.com/klinikadrduda/ (dalej: „Fanpage”).
 2. Zadaniem Uczestnika jest dodanie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Klinika Dr Duda i dokończenie zdania : „Jestem wyjątkowa, bo…” [dalej: „Odpowiedź Konkursowa”].
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie fanpage Kliniki Dr Duda oraz polubienie postu konkursowego „Celebruj swoją kobiecość z Kliniką Dr Duda”.
 4. Każdy Uczestnik może dodać wyłącznie jedną Odpowiedź Konkursową/komentarz. Każda kolejna odpowiedź tego samego Uczestnika będzie ukrywana przez moderatorów. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w portalu Facebook, niezależnie od tego, ile kont w tym portalu posiada.
 5. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w konkursie.
 6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Odpowiedzi:
 7. związane z tematyką Konkursu,
 8. zawierające Odpowiedź Konkursową na Pytanie Konkursowe.
 9. spełniające warunki, o których mowa w ust 6 poniżej,
 10. niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich innych niż Fundator, w szczególności podmiotów konkurencyjnych (kategoria: medycyna estetyczna)
 11. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona Odpowiedź Konkursowa na Pytanie Konkursowe nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich innych niż Fundator.
 12. Odpowiedź Konkursowa na Pytanie Konkursowe powinna być opublikowana pod postem konkursowym na Fanpage’u. Organizator, w każdym czasie, jest uprawniony do usunięcia Odpowiedzi Konkursowej opublikowanej na Fanpage’u, która nie spełnia warunków, o których mowa w ust 5 i 6.
 13. Komisja dokona oceny Odpowiedzi Konkursowej, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność odpowiedzi zgodnie z Pytaniem Konkursowym i wyłoni 3 zwycięskie Odpowiedzi Konkursowe, które zostaną wyróżnione nagrodą (dalej: „Nagroda”).
 14. Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu społecznościowym Facebook®.

6. Nagrody

1.Nagrodami w Konkursie są:

 1. a) 1 miejsce: 1 zabieg epilacji łydek i pach w Klinice Dr Duda
 2. b) 2 miejsce: 1 zabieg epilacji łydek w Klinice Dr Duda
 3. c) 3 miejsce: darmowa konsultacja medyczna z zakresu medycyny estetycznej i terapii laserowej w Klinice Dr Duda.

Ważność nagród (a, b, c) wynosi 30 dni od dnia 11.03.2019r.

 1. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę spośród trzech.
 2. Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 PLN, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 poz.1509 tekst jednolity z późn. zm.), a więc z uwagi na charakter organizowanego konkursu, o którym mowa w powołanym przepisie, wartość wygranych w konkursie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Nagrody będzie można odebrać bezpośredniego w siedzibie Organizatora.
 4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej wskazanemu przez Komisję.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. W tym celu przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

7. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
 2. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 3. są niepełnoletni;
 4. jeżeli w stosunku do ich Odpowiedzi Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności związane z naruszeniem praw autorskich.
 5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu społecznościowym Facebook®); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

8. Prawa własności intelektualnej

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Odpowiedzi Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Odpowiedzi Konkursowej.
 2. Organizator/Fundator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji wyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Odpowiedzi Konkursowej, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.
 3. Licencja wyłączna do Odpowiedzi Konkursowej udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 5. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 6. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3 a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
 7. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Odpowiedzi Konkursowej do prowadzenia Konkursu oraz dla celów reklamowych i promocyjnych własnych i Fundatora.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora lub Fundatora Odpowiedzi Konkursowej w zakresie określonym Regulaminem.
 9. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora, Fundatora do wykonywania autorskich praw zależnych do Odpowiedzi Konkursowej, korzystania i rozporządzania tymi prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.
 10. Zwycięzca upoważnia Organizatora, Fundatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Odpowiedzi Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Odpowiedzi Konkursowej wykonywał.
 11. Organizator, Fundator uprawniony jest do wykonywania autorskich praw zależnych do Odpowiedzi Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 12. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Odpowiedzi Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora, Fundatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych lub udzielenie licencji na korzystanie z Odpowiedzi zgłoszonych w Konkursie.
 13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Odpowiedzi Konkursowej, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
 14. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenie lub umowę potwierdzające przeniesienie praw autorskich lub upoważnienie do korzystania z praw autorskich (licencja wyłączna).
 15. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje Uczestnikowi dodatkowe wynagrodzenie.

 

9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator oraz Fundator.
 2. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, Facebook ID, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
 4. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016.922 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich sprostowania i żądania ich usunięcia poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, której adresatem jest fanpage Klinika Dr Duda na portalu Facebook. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres konieczny do należytego przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Zwycięzcom Nagród oraz rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych, lecz nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

10. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w terminie do dnia 09.03.2019 r.
 2. Reklamacje można zgłaszać w drodze wiadomości prywatnej z dopiskiem „Celebruj swoją kobiecość z Kliniką Dr Duda – reklamacja”, której adresatem jest fanpage „Klinika Dr Duda” na portalu Facebook.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 (słownie: czternaście) dni od daty ich otrzymania. Od decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany w drodze wiadomości prywatnych, której adresatem jest fanpage „Klinika Dr Duda” na portalu Facebook.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 6. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, Fundatora oraz w formie notatki umieszczonej na serwisie Facebook.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’u.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
Call Now Button